Ügyvezetőt keres a POSZT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A POSZF  Pécsi Országos Színházi Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft (7621 Pécs, Perczel u. 17.) pályázatot hirdet ügyvezetői állás betöltésére.

A POSZF Pécsi Országos Színházi Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft (továbbiakban POSZF Kft.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Magyar Színházi Társaság (MSZT) és a Magyar Teátrumi Társaság (MTT) tulajdonában lévő közhasznú nonprofit gazdasági társaság.
Az ügyvezető egyszemélyi felelős vezetőként irányítja, a POSZF Kft-t, ennek keretében előkészíti, lebonyolítja és fejleszti az évente megrendezésre kerülő Pécsi Országos Színházi Találkozót (továbbiakban: POSZT).
Az ügyvezetőfeladatai különösen:
1. A megújuló POSZT koncepciójának és művészeti programjának kidolgozása ennek keretében különösen:
• olyan elképzelés bemutatása, mely a POSZT-ot szakmai alapokon a magyar színházi élet egyik legfontosabb eseményeként kezeli,
• az ennek megfelelő kommunikáció és arculat folyamatos karbantartása, fejlesztése,
• a versenyprogram szakmai alapokon nyugvó válogatási módjának és szempontjainak meghatározása, az ezzel kapcsolatos szervezési és logisztikai döntések meghozatala, kivitelezése,
• a versenyprogramot kísérő. Pécs városát közvetlenül megszólító. hagyományosan „OFF-programnak” nevezett összművészeti rendezvénysorozat új, innovatív, társadalmilag kiemelten elkötelezett koncepciójának kidolgozása, a program megvalósítása
2. A POSZF  Kft. üzleti tevékenységének szervezése és irányítása ennek keretében különösen
• elvégzi a jogszabályokban, a taggyűlés határozataiban és a társasági szerződésben meghatározott feladatokat,
• professzionális vezetői csapatot épít fel,

• partnereket, támogatókat és szponzorokat von be a POSZF Kft. működtetésébe, a POSZT finanszírozásába,
• következetes, professzionális marketing tevékenységet folytat,
• éves mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés keretében beszámol a POSZF Kft működtetéséről,
• évente egy alkalommal teljes körű szakmai és gazdasági tájékoztatót készít a tulajdonosoknak.
3.  Az ügyvezető megbízásának feltételei:
• az ügyvezető  a feladatát elsősorban megbízásos jogviszonyban látja el.

Az ügyvezetői megbízás betöltésének feltételei:
• felsőfokú végzettség ,
• egy világnyelv tárgyalási szintű ismerete.
Az elbírálás során előnyt jelenthet:
• szakmai gyakorlat (valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő),
• vezetői gyakorlat,
• nemzetközi szakmai tapasztalat.
A munkakör betöltésének időtartama:
Az ügyvezetői  megbízás  várhatóan 2016. február 1-től 2018. december  31-ig tart.
Bérezés és egyéb juttatások:
A megbízási díj/munkabér a felek közötti megállapodás szerint kerül megállapításra.
A pályázat kötelező tartalmi elemei:
– a 2015. évi támogatás nagyságrendjének mértékét figyelembe vevő működtetési koncepcióhoz kapcsolódóan a POSZF 2016. február 1-től 2018.végéig  terjedő időszakra vonatkozó üzleti terve. Ezen belül a bevételek és kiadások tervezett struktúrája, a források növelésének lehetősége, a tervezett és várható támogatások, a különböző együttműködésekben rejlő lehetőségek;
– a pályázó által megvalósítani kívánt hosszabb távú művészeti koncepció a fenntartói megállapodásban rögzítettekkel összhangban, szakmai elképzelések,
– a pályázó személyes motivációja,
– az együttműködő szakmai partnerek felsorolása,
– a pályázatban megjelölt szakmai koncepció megvalósítását szolgáló gazdasági stratégia,
– marketing, PR, belső-külső kommunikációs stratégiai elképzelések,
– belföldi és külföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezete.
A felsorolt tartalmi elemek hiánypótlására nincs lehetőség, ezek hiányában a pályázat érvénytelen.
A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát;
– szakmai gyakorlat igazolását, amennyiben a pályázó azzal rendelkezik,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázóval szemben a PTK szerinti kizáró ok nem áll fent,
– nyelvtudás igazolását (nyelvvizsga, vagy azt kiváltó beszélgetés)
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatinak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
– nyilatkozatot a benyújtott dokumentumok hitelességéről;
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbírálók nyílt ülést tartsanak.
A pályázók a pályázatok elkészítéséhez pályázati dokumentációt kapnak, mely tartalmazza a POSZF
• társasági szerződését,
• szervezeti és működési szabályzatát,
• működésével és gazdálkodásával kapcsolatos kimutatásait (költségvetési sarokszámok, előadásszámok, látogatottság, dolgozói létszám, szerződéses partnerek),
•  a 2014. évi számviteli beszámolóját,
•  a 2015. évi beszámoló várható eredményét .
A pályázati dokumentáció a POSZF irodájában személyesen, vagy meghatalmazással aláírás ellenében beszerezhető.
A pályázati felhívás közzététele: a POSZF tulajdonosok honlapjain és hírleveleiben, valamint színházszakmai portálokon.
Benyújtási határidő: 2015. december 30. 13 óra, a Kft. székhelyén. (7621 Pécs, Perczel u. 17.)
A pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatát legkorábban a beadási határidő lejártát követően a kiíró nyilvánosságra hozza.
A pályázatokat három tagú bizottság bírálja el. A bizottságba 1 főt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 1-1 főt pedig a Magyar Színházi Társaság és a Magyar Teátrumi Társaság delegál. A tulajdonosok a bizottságban a taggyűlési határozat alapján (2 igen szavazattal)  döntenek és a pályázó tudomásul veszi, hogy Pécs Megyei Jogú Város tag az ügyvezetői pályázatról a tárgyban hozott  közgyűlési határozat alapján szavaz.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

További felvilágosítás kérhető: Stenczer Béla ügyvezető, Kőhalmi Andrea ügyvezető (+36 72 512-675).