Maradjunk kapcsolatban!

Évadmustra

Bulgakov-játék a Radnóti Színházban

Rovarirtás harangszóra

A nevetés fegyver – lázadás a valóság ellen. Mihail Bulgakov korában a komolyan viccelődők számára nagyon keskeny ösvény vezetett a természetes halálhoz. Ma, az apátiahóbort korában Ifj. Vidnyánszky Attila, Vecsei H. Miklós és csapata a szellemi kamaszkor élceivel bombázza a Radnóti színházi nagyérdeműt. Ez sem széles ösvény.

Jelentem, élnek, sőt a szerénységük túlsegítette őket híveik jótét ármányovációján: hogyne éreznék, nem rossz előadás az Iván, a Rettenet, de tudják, a következő munkájuk ennél nem-jobb, nem lehet. A krónikásnak viszont feladja a leckét a mostani opus. Az Ivan, a rettentő ritkán játszott darab, talán az egyetemi bölcsészkarokon sem kötelező olvasmány, ezért az elemezgetéssel van kitől elvenni a cselekményújdonság varázsát. Mégis, lehetetlen megkerülni az ősi fogás, az álomdramaturgia leleplezését. Hősünk, a szovjet társbérleti odújában az időgép feltalálásán fáradozó Szergej Tyimofejevics szemei előtt keresztbe futnak a cosinusok; nem máskor, mint alig pár centiméterre a fénysebességre kapcsolható masina beindítása előtt. Természetes védekezés, hogy a reá szakadni készülő valóság súlya elől mélyálomba slisszoljon a szervezet, amelyben aztán jóra fordul, ami idáig balul volt, s odavész, amire eddig bizton számítani lehetett. A feltaláló, a házmestertől kapott ihlettől vezetve, váltóárammal folytatja az eddig egyenárammal vitt kísérletet, s lássunk csodát, a lakóház rettegett kényura menten a XVI. századba vetődik, Rettegett Iván cárrá alakul; lelép ugyanakkor Anaida Mihajlovna, hű társa a társbérletben, Jakin Snittov filmrendező oldalán. Feltöltődvén energiával, visszaocsúdik a szovjet valóságba Szergej Tyimofejevics. A házmester ugyan eltűnt, de nem azért, mert az időutazásban lekéste a visszaindító programot, hanem vélhetően eljöttek érte a rendőrök a rendes éji időn, a saját zsebre szedett lakbérek, vagy a napfényre derült hercegi származása miatt. Persze, Jakin Snittov nevű filmrendező sem létezett soha: Anaida odaadó, oltalmazó feleség.

 

ivan_a_rettento_ea_01_domolky_daniel_print_003_masolata.jpg

 

Rövidzárlattal indul az előadás. Szikra pattan ki valahonnan (alighanem a kommunizmus szikrája), és vaksötét támad hirtelen. A pótfénynél meglátjuk, hogy a vétkes villanydróthoz Iván Vasziljevics ház- és karmester tanoncának karjából sült hozzá egy darab. Szovjetrendszer plusz az egész ország villamosítása, egyenlő kommunizmus – mondta Lenin. A rövidzárlat a fény árnyoldala, a fejlődés szerves része, s mint ilyen, szintúgy Lenin ajándéka. A darabban a kommunizmus építésének középszerűsítési program a neve. Ez már a sztálini konszolidáció, túl a forradalmi vérontás romantikus korszakán. A szatirikus moralizmus például nem feltétlenül halálos, amint az a Gazsó György személyében cselekménybe vont Bulgakov sorsán szemléltethető. A nem-elvtárs lehet elvi társ, s az ilyen személlyel akár szerződés is köthető, persze a megfelelő garanciák mellett, lásd a moszkvai Művész Színház elővigyázatosságát a Turbinék napjai bemutatója kapcsán: „A szerzőnek nem áll jogában, hogy színművét bármely moszkvai színháznak átadja… a szerzőnek nem áll jogában, hogy színművét bármely leningrádi színháznak átadja… a szerzőnek nem áll jogában színművét az Oroszországi Szovjet Szövetséges Szocialista Köztársaságok Szövetsége bármelyik színházában elhelyezni. A szerzőnek nem áll jogában színművét nyomtatásban megjelentetni. A szerző köteles színművén fenntartás nélkül és haladéktalanul végrehajtani mindazon változtatásokat, módosításokat, avagy betoldásokat, amelyeket akár az igazgatóság, akár valamely bizottság, intézmény, szervezet vagy testület, akár megfelelő hatáskörrel felruházott személy tőle megkövetel.” (Színházi regény)

Gazsó György (Mihail B. Uglakov író / pátriárka) az előadás rejtett kulcsfigurája: moll hangzatú kontrapunkt. Megszólásainak abszurd bája, a mélybölcsesség forrása. Az abszurditás abból fakad, hogy szavainak semmi keresnivalójuk ott, ahol elhangzanak. Mindjárt az elején, a publikum figyelemre halkulása, a női mobiltelefonok régészeti feltárása idején halljuk: „Ha nem is vagyunk biztosak a valóságban, azért vannak dolgok, amelyeket soha nem tűrhetünk el. Bizonyos dolgokat soha nem szabad eltűrnünk. Sem fiatalkorunkban, sem öregségünkben, sem a népszerűség kedvéért, sem a bankszámlánkért. Ugye ezt akarták mondani?” A közönség előrehozott epilógussal való megszólítása magyarázat mintegy az írói túlélésre is. Az eleven anakronizmusként üzemelő ember moll-pozíciója azt jelenti, hogy nem ő áll útjában a történelemnek, hanem megfordítva. Rosszkor, rossz helyen szólva, bocsánatos az igazmondás.

 

ivan_a_rettento_ea_01_domolky_daniel_print_006_masolata.jpg

 

Így kerülhetett az utókor látókörébe a teljes életmű, amely révén, az álomkeretet megtartva, társasházi science fiction létrehozását tűzték célul az alkotók. Azonosan a gyulai III. Richárd színrevitelével, a Radnótiban is a kínálkozó tér szolgált élményalapként a Vidnyánszky/Vecsei-csapat egész estét betöltő, tér-időtágító harcához – a valóság ellen. „A tavaszi Niszán hónap tizennegyedik napján, kora reggel Júdea prokurátora, Ponczius Pilátus vérvörös bélésű fehér köpenyben, katonás léptekkel megjelent a fedett oszlopcsarnokban, amely Nagy Heródes palotájának két szárnya között húzódott – halljuk az egyik pillanatban A Mester és Margarita betétregényének nyitómondatát. Nem sokkal az után, hogy a napi hírek végén a heti lottó-nyerőszámokat olvasták be, össze-vissza emelkedő sorrendben. A 3/3-ast is kihúzták! A skatulyányi Radnóti színpadára „inkább szekrény, mint szoba” díszletet állított Pater Sparrow tervező, amely azonban úgy tágul sztyeppévé vagy kozmosszá, mint Bulgakov regényében a villamos-vágta nyakú Berlioz irodalmár lakása, Woland, a sátán palotájává.

 

ivan_a_rettento_ea_01_domolky_daniel_print_010_masolata.jpg

 

Az időgépjáték hálás színészfeladat. László Zsolt (Iván Vasziljevics házmester / cár) alakítása különösen a Platonovjával való összehasonlításban felfedezés: míg ott izomból domborítja ki a különcöt, itt nem pirul bele, s nem dagasztja ki nyaki inait azért, hogy a lényét rettegetté/rettenetté tegye: a szerepkliséktől megszabadult, evidens szörny, fesztelen zsarnok; lakóközösségi karvezetőként, és birodalmi vérontóként, éppen egyformán. A színészi eszközök történelmi kortól független azonossága hívja elő azt az alkotói tézist, amely szerint az önmagát emberré nyilvánító ember természete semmiben sem változott meg az életkörülményeinek sok ezer éves formálódása során (vesd össze Woland szavaival A Mester és Margarita feketemágia szeánszán, a Moszkvai Varieté Színházban). Nincs változás abban sem, hogy vannak közöttünk egy énnel élő, s vannak kettőzött tudatpályájú egyedek, akik a tevékeny énjükkel párhuzamosan, futtatják magukban a potenciális énjük (önkéntelen) életprogramját is. Ezt az embertípust hozza színre Petrik Andrea. Ébrenlétben az írószerelmét oltalmazó Margarita, álomban a szerteágazó vágyrendszerű Hella, Woland kíséretéből. Oltalmazottjaként, Rusznák András (Szergej Tyimofejev feltaláló) halk eszelős. Bulgakov hasonmása, aki üldözöttségi mániában és önérzetben rokonlélek volt a műveiben és publicisztikájában vagy magánleveleiben megszólított, történelemformáló nagyvadakkal (Pilátus, Rettegett Iván, Sztálin). A csodatévő jelentéktelenek sorába tartozik. Szkafandere alatt kórtermi gimnasztyorkát visel: Vecsei Kinga Réta egész ruhaarzenálja – az egymástól fényévnyien távoli történelmi korok jegyeit összevontan magukon viselő jelmezek – újrafogalmazzák a bulgakovi kérdést: mi tudásköze van a kozmoszmechanikához annak az űrhajósnak, aki fenn, a fizikai súlytalanságban a kabin műszerfala előtt fényképezkedik.
Futó tűnődés az űrturizmus keletkezéséről, s persze arról, hogy a nagy eszmék kilövésére vagy kihasználására alkotott ember-drónok típusa is örök. Ilyen a minden idők házmesternéjeként nélkülözhetetlen Martin Márta (Uljana Djumálna házmesterné). Szolgál és uralkodik. Patikamérleggel kiadagolt tekintéllyel és indulattal játssza férje árnyékából a dzsumbuj nagyasszonyát. Pál András (Miroszláv Kicsorszkij tolvaj) a kis-nagy bűnöző: bérházi besurranó és a világlenyúló tolvaj. Schneider Zoltán (Spak Poljoska besúgó) az észrevétlenséget láthatóvá tevő, örök hangulat- és tettjelentő. A hatalmi besúgóépítmény mintatéglája lenne, ha meg nem gyűlne a baja minduntalan a forradalmasított adatátvitel eszközrendszerével.

 

ivan_a_rettento_ea_01_domolky_daniel_print_007_masolata.jpg

 

Félelem a jelentéktelenségtől. Rémálom a dicsőségről. A múlt kormányozhatatlan, a jövő nem kikerülhető: eleink sorsát újrateremti a követő generáció. Ivánok, és társaik mindig voltak, vannak, és születnek: itt Sodró Eliza, Gyöngyösi Zoltán eh., Figeczky Bence eh. és Olasz Renátó eh. tereli figyelmünket az e századi környezetre. A burjánzó rendezői (divergencia), és a redukáló átírói (konvergencia) képzelet kedvezően hat egymásra: nem kioltódnak, hanem összegzetten felerősödnek az impulzusok. Kovács Adrián pravoszláv (óegyházi szláv) űrzenéje, s hozzá a zeneértékűen komponált hangeffektusok, illetve az említett jelmezek nem a tartalom díszcsomagolását adják: lényeghordozó pillér mindegyik alkotóelem. Irracionális pszicho-fizikai térformáció. Az ad absurdum vitt valóság, a valóság képtelen mivoltának feltárása, a feszültségkioldó nevetésben elérhető megnyugvás: humor-katarzis. A lift nem működik – hirdeti a tábla. Ha nincs sem pince, sem emelet, akkor liftnek majd előre kell indulnia, amint megjavul. Tovább, előre a lenini úton! Tömény, összművészeti kórtermiség.

Képek: Dömölky Dániel

Hirdetés

Évadmustra

Zalaegerszeg – Caligula helytartója

Zsarnoknevelde

C-felségjelű, NATO-kompatibilis, automata géppuskás dzsipen, konténerbe bujtatva gördül a színpadra Caligula császár aranyszobra. Szíria helytartójára, Petroniusra vár a feladat, hogy a jeruzsálemi zsidók kiállítsák templomukban a cinikus ajándékot. (tovább…)

Tovább olvasom

Évadmustra

Peter Karvaš bemutató – Cervinus Teátrum

Tűzfal, babám!

A nem-látó leány elküldi magától festőművész legényét, amikor az farkasvakon tér vissza hozzá a vallatásból. Vértelen tragédia. Körös-körül pedig vérbő groteszk arra a rugóra, hogy egy hibbant házkezelőség befalaztatja a lakókkal az ablakaikat. (tovább…)

Tovább olvasom

Évadmustra

Nagyabonyi Emese – Bizalomlázban

Lélektérképészet – II.

„Rendszerek és szabályok… Meddig szolgálják a tevékenységünket s mikor jön el  a pont, amikor  el lehet és el is kell engedni őket a továbblépés, az új beengedése/felfedezése érdekében…? Hogyan illeszkedik be az egyén a közösségbe? Hogyan hat a közösségre? S a közösség reá? Kialakul-e a közös nyelv? Ezek rendkívül fontos kérdések.” (tovább…)

Tovább olvasom

Évadmustra

Csehov-rendezőt avattak Debrecenben

Rajtunk a vakablak szeme

„Egy misét látunk, s templomi áhítattal távozunk a színházból.” – írta Kosztolányi Dezső a Három nővér vígszínházi előadásáról. A korabeli orosz kritikák viszont azt vetették kezdetben Csehov szemére, hogy visszafejlődik, ismétli önmagát, s értelmetlenséggel zsúfolja tele darabját. A Csehov-rendezőként Debrecenben debütáló Ilja Bocsarnikovsz felfedezi a két vélemény egységét: reményteljes tragédiába fojtja a komédiát. (tovább…)

Tovább olvasom

Évadmustra

Nagyabonyi Emese sebtében van

Lélektérképészet – I.

Nagyabonyi Emese sebtében van. Még az újvidéki Akadémia színésznövendékeként, megfordult a Szabadkai Népszínházban, friss-diplomásként az osztálytársaival megalapították Zentán az állandó színházat, onnan tovább szerződött a Kosztolányi Dezső Színházhoz, napjainkban pedig szabadúszóként dolgozik az Újvidéki Színházban, s készül egy filmszerepre Tolnai Szabolcs produkciójában. (tovább…)

Tovább olvasom

Évadmustra

Arat a Charley nénje Szatmáron is

Egy príma Don

Minden feltörekvő nemzedék alanyi joga, hogy a színházi formanyelv megújításában saját zsákutcája legyen. Vége csak a végtelennek nincs. Ha a zsákutcákat nem korosztályoknak nyitnák, nem lenne a színház egyetemes fejlődése folytonos. A formabontásból való kibontakozás egyik lehetősége a vakmerő visszatekintés, a brutális retró. A Charley nénje ilyen.

Az operett ekézése ősi foglalkozás. Művelői többnyire merő irigységből szántják fel a harmóniavágyó publikum lelkét. Hatalmas területet kellene megművelniük, eleddig nem is boldogultak vele. Az irigységet az ekefajtáinak sokfélesége jellemzi. Lehet azt hirdetni például, hogy az osztrák-magyar operett Kálmán Imrével született, virágzott és porladt el. Kivesztek a nagy dramaturgiai gépezet működtetésére alkalmas, leleményes librettisták, de nincsenek már olyan zeneszerzők sem, akik egy szerteágazó cselekményű történetet fel tudnának slágerekkel tölteni. Aztán előkerül ugyanarról a Zeneakadémiáról, amelyen Bartók, Kodály és Kálmán tanult, egy Aldobolyi Nagy György nevű klarinétos. Operett színpadra alkalmazza Brandon Thomas háromfelvonásos énekes bohózatát, komponál áriákat, duetteket, tercetteket, kvintetteket, írat hozzájuk dalszövegeket Szenes Ivánnal, s hódító útjára indít egy kacagtató-könnyeztető, örökzöldmezős ekézni valót.

A lányok ugrálnak majd…,  Charley nénje…,  Charley nénje – finálé, Csá-csá-csá-csá-Charley…, Egyenesen észvesztő!,  Ha nincsen autó…, Maga nekem úgy kell, mint a levegő…, Most mi három lányok… és az Orchideák. Szatmárnémetiben hat zenész összmunkája elegendő ahhoz, hogy az első taktusok működésbe hozzák a közönség szövegemlékezetét, feltöltsék a könnyzacskókat, s a refrénekhez szinte már ne is kelljenek a színpadi szereplők. A nyolc sláger slágervolta a szereposztás alapja. Manfrédi Annamária zenei vezetőként és karmesterként ügyeli a hangzásvilágot. Jótét közreműködésével, a Harag György Társulat színészei a nehéz pillanatokban sem ismerik a kiénekelhetetlent: hol a dallam hajlik a hangalkatukhoz, hol dallamkövetően rábeszélik a szöveget a zenére. Alapjaiban azonban mindenki biztosan, szeretnivalóan énekel. Ahhoz, hogy ez így lehessen, a produkció menedzsmentje bátran, és helyeselhetően, lemondott a szerepek életkorhű kiosztásáról, a diákok és felmenőik között nincs meg az emberöltőnyi korkülönbség. Az élethosszig tanulás csak nálunk újdonság. Oxfordban lehetett valaki véndiák már a bohózat megszületése idején is, most pedig éppen, hogy igen. Különösen akkor, ha a színész temperamentumos, szerelmesen pulzáló és akrobatikus. Mert miről is szól a darab?

Charley és barátja, Jack beleszeretnek a szép Spittigue lányokba, Kittybe ás Annie-ba, akiket apjuk féltékenyen őriz. Ráadásul a fiatalembereket nem veti fel a pénz, ezért esélyük sincs a zord apa jóindulatát elnyerni. Charley nénjének, a dúsgazdag milliomosnak látogatása azonban reményt kelt a fiatalokban. Remek tervet eszelnek ki, ám mindent tönkre tenni látszik, hogy Donna Lucia, a néni nem érkezik meg. Ezen az apróságon hamar túlteszik magukat a fiatalemberek és ráveszik barátjukat, hogy játssza el a néni szerepét. Minden szépen halad addig, míg a valódi Donna Lucia meg nem érkezik.

A szerelemvalló expozíciós tételekre az első elágazási jel akkor következik, amikor színre lép Nagy Orbán mint Brasett, az arisztokratikus szolga, leheletfinom iróniával fogadva gazdái urizálását. Különös figyelemmel van a csöppet sem úrias, közönségesen pezsgőt tolvajló, Lord Frank Babberley, oxfordi diák iránt, akinek hamarosan – mintegy vezeklésképpen a tettéért – női ruhákat kell öltenie, hogy eljátssza az első vizitvacsorán Charley nénje szerepét. Nagy Csongor Zsolt masszív bariton özvegy; Brazíliában, a majmok hazájában bizonyára ilyenné özvegyülnek az Európából oda férjesedő nők, főképpen a szigetországiak. Az előző század elején, a Magyar Színházban Csortos Gyula volt a címszereplő. Szoknyát, fűzőt, kékszalagos női bugyogót viselt. „A merész s egyben eredeti ötletet a szerző ízlésesen, épp annyi elmésséggel, mint tudással viszi diadalra” – jegyezte fel a kor jeles színi krónikása, Kosztolányi Dezső. Bessenyei István, a szatmári vaudeville rendezője sem kevésbé mértékletes a humor és az érzelmek adagolásában, ám az adott szituáció kínálkozó komikumforrásai közül egy másikat választ: színpadán az ál-néni minden kecses mozdulata árulkodóan tramplinak van mutatva: a csaló diáktársak kétségbeesetten igyekeznek leplezni a mámi kitüremkedő férfiasságát, teljesen fölöslegesen: Spittigue hozományreménye és a lányok szerelmes vágyakozása álomba ringat minden gyanút: az epekedőknek a vakság elemi érdekük.

A színrevitel másik erénye, hogy tartózkodik, és távol tart minden színészt az elhamarkodottságtól. Aldobolyi professzionális zenedramaturg. Az első jelenetekben Péter Attila Zsolt (Jack Topplebee, oxfordi diák) és Gaál Gyula (Charley Wykeham, oxfordi diák) ingatag lelkű szerelmesként téblábolnak a színpadon: lenn van az előadás, amiként a hősök is, maguk alatt. Fordulat a haditerv végrehajtására szövetkezés tercettje, roppant erős mozgáskísérettel. A koreográfusok, Bordás Attila és Gabriela Tănase kihasználják a színészek összes tánc- és akrobatikus képességét, precízen beosztják energiájukat, s megadják az énekes tánchoz elengedhetetlen légzésszüneteket. Ami közben fergeteges az iram a szerep szerinti ifjak számára, azonközben dallamhoz igazodóan lágyak a mozdulatok ott, ahol nincs helye a vehemenciának.

Ilyenek az egymástól elsodródott szerelmesek találkozásai. Ellenpontosan szimmetrikus szerkezetű a cselekmény. Négyen helyben szerelmesek, négyük számára az emlékeket megszépítő messzeség válik igaz-gyönyörű valósággá. Az előzőeket a közelgő elutazás rémíti, majd sarkallja tettre, az utóbbiak a messzi Indiából és Brazíliából térnek vissza a szigetországi révbe. A képletet követi le a koreográfia, s a rendezői instrukció. Rappert-Vencz Gábor (Sir Francis Topplebee, nyugalmazott indiai ezredes), akinek van szerencséje kikosaraztatni az ál-néni által, majd még nagyobb szerencséje, előtalálni a régmúltból a valaha volt legigazibb szerelmét – a vaudeville legösszetettebb, szinte drámai szerepét játssza. Ugyanez mondható el Bogár Barbara munkájáról, akinek lépésről-lépésre, apró jelenként kell felismernie a női maskarába öltözött férfiban a szíve vágyottját, párhuzamosan rezegtetve a kétség és a reménykedés húrjait. László Zita Donna Lucia d’Alvadorez, a Charley nénje. Övé a leghálásabb feladat: szerelmi beteljesüléseket és gazdagságot hoz a történet szerint, személyesen pedig olyan szerepet játszhat el fiatalon, amelyet szinte mindnyájan a szép korú Tolnay Klári alakjához kötünk. Ellenpontja, illetve Brasett, szolga párja Diószegi Attila (Stephen Spittigue, oxfordi ügyvéd): pökhendi, pénzsóvár, esetleg pedofil – egy mámorfürdős darabban nem egykönnyű boldogságot osztani neki is.

A Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata beírt egy új lapot a Charley nénje Aldobolyi-korszakának diadalkódexébe.

Képek: Czinzel László

Tovább olvasom
Hirdetés

Facebook

Hirdetés

Népszerű

%d blogger ezt szereti: